Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

<p> <span style="font-size: 12px;">Tổng cục thuế cho biết, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú đã được quy định rõ trong Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.</span></p> <p> Theo quy định của luật, tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào NSNN và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế.</p> <p> Còn cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với mọi khoản thu nhập theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.</p> <p> Tổng cục Thuế cũng cho biết, việc khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế đã Bộ Tài chính hướng dẫn tại Điểm b.3, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC</p> <p> <span style="color:#006400;"><strong>1. Trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được xác định là cá nhân không cư trú.</strong></span></p> <p>  </p> <p> <strong><em>1.1. Cách xác định cá nhân không cư trú:</em></strong></p> <p>  </p> <p> - Người lao động là người nước ngoài có mặt tại Việt Nam là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam</p> <p>  </p> <p> - Người lao động là người nước ngoài không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam ,không có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc không có thuê nhà ở tại Việt Nam</p> <p>  </p> <p> <strong>Ví dụ 1:</strong> Ông Jack là người nước ngoài đến Việt Nam từ ngày 20/9/2014. Trong năm 2014 tính đến ngày 31/12/2014, ông B có mặt tại Việt Nam tổng cộng 130 ngày. Vì ông A ở Việt Nam dưới 183 ngày nên ông A được xác định là cá nhân không cư trú.</p> <p>  </p> <p> <strong><em>1.2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân.</em></strong></p> <p>  </p> <p> - Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập.</p> <p> - Người lao động là người nước ngoài chỉ đóng thuế thu nhập đối với phần tiền lương phát sinh tại Việt Nam, còn tiền lương phát sinh ở nước ngoài thì không phải đóng thuế thu nhập theo Luật Thuế TNCN.</p> <p> - Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được tính theo công thức:</p> <p>  </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:589px;" width="589"> <tbody> <tr> <td> <p> <strong>Thuế TNCN  phải nộp</strong></p> </td> <td> <p> <strong>=</strong></p> </td> <td> <p> <strong>Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công</strong></p> </td> <td> <p> <strong>x</strong></p> </td> <td> <p> <strong>thuế suất 20%.</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>  </p> <p> - Đối với thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú thì không phải quyết toán.</p> <p>  </p> <p> <span style="color:#006400;"><strong>2. Trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được xác định là cá nhân cư trú.</strong></span></p> <p>  </p> <p> <strong><em>2.1. Cách xác định cá nhân cư trú:</em></strong></p> <p> - Đối với trường hợp người nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam nhưng có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:</p> <p> + Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú: có nơi ở đăng ký và được ghi trong Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp;</p> <p> +  Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:</p> <p> ·          Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở được đăng ký thường trú, hoặc không được cấp Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú, nhưng có tổng số ngày thuê nhà theo hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng thuộc đối tượng là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê ở nhiều nơi.</p> <p> ·          Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.</p> <p> ·          </p> <p> <strong>Ví dụ 2:</strong> Ông Jack là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 01/3/2014. Đến ngày 15/11/2014, ông Jonh kết thúc Hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày 01/3/2014 đến khi về nước ông Jonh có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày. Như vậy, năm 2014, ông Jonh được xác định là cá nhân cư trú.</p> <p>  </p> <p> <strong><em>2.2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân.</em></strong></p> <p>  </p> <p> - Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập.</p> <p> - Cá nhân cư trú phải đóng thuế thu nhập đối với tiền lương phát sinh tại Việt Nam, kể cả tiền lương phát sinh ở nước ngoài.</p> <p>  </p> <p> - Về thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần như sau:</p> <p style="text-align: center;">  </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> <p align="center"> <strong>Bậc</strong></p> </td> <td rowspan="2"> <p align="center"> <strong>Thu nhập tính thuế /tháng</strong></p> </td> <td rowspan="2"> <p align="center"> <strong>Thuế suất</strong></p> </td> <td colspan="2"> <p align="center"> <strong>Tính số thuế phải nộp</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> <strong>Cách 1</strong></p> </td> <td> <p align="center"> <strong>Cách 2</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> 1</p> </td> <td> <p> Đến 5 triệu đồng (trđ)</p> </td> <td> <p align="center"> 5%</p> </td> <td> <p> 0 trđ + 5% TNTT </p> </td> <td> <p> 5% TNTT</p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> 2</p> </td> <td> <p> Trên 5 trđ đến 10 trđ</p> </td> <td> <p align="center"> 10%</p> </td> <td> <p> 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ</p> </td> <td> <p> 10% TNTT - 0,25 trđ</p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> 3</p> </td> <td> <p> Trên 10 trđ đến 18 trđ</p> </td> <td> <p align="center"> 15%</p> </td> <td> <p> 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ</p> </td> <td> <p> 15% TNTT - 0,75 trđ</p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> 4</p> </td> <td> <p> Trên 18 trđ đến 32 trđ</p> </td> <td> <p align="center"> 20%</p> </td> <td> <p> 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ</p> </td> <td> <p> 20% TNTT - 1,65 trđ</p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> 5</p> </td> <td> <p> Trên 32 trđ đến 52 trđ</p> </td> <td> <p align="center"> 25%</p> </td> <td> <p> 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ</p> </td> <td> <p> 25% TNTT - 3,25 trđ</p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> 6</p> </td> <td> <p> Trên 52 trđ đến 80 trđ</p> </td> <td> <p align="center"> 30%</p> </td> <td> <p> 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ</p> </td> <td> <p> 30 % TNTT - 5,85 trđ</p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> 7</p> </td> <td> <p> Trên 80 trđ</p> </td> <td> <p align="center"> 35%</p> </td> <td> <p> 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ</p> </td> <td> <p> 35% TNTT - 9,85 trđ</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>  </p> <p> - Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh thì phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.</p> <p style="font-size: 12px;"> <span style="color: rgb(89, 89, 82); font-family: Arial; line-height: 18px; text-align: justify;">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 82); line-height: 18px; font-family: Arial;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn" src="http://dangkithuonghieu.org/images/tin%20t%E1%BB%A9c/luat-su-tuan-2-150x150.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 130px; height: 130px; float: left;" /></strong></span></span></span></span></span></span></span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif;">   </strong></span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif;">  Hãy liên ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí</strong></p> <p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 82); line-height: 18px; font-family: Arial;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">    </strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 140, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"> Phòng Tư Vấn Kế Toán </strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">- </strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 100, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">VP Luật Newvision Law</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 82); line-height: 18px; font-family: Arial;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">     Địa chỉ:  Ngõ 6 - Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .</span></span></span></span></p> <p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 82); line-height: 18px; font-family: Arial;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;">     Điện thoại: <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">04.6682.7986 / 6682.8986</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 82); line-height: 18px; font-family: Arial;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">      Email: </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="mailto:contact@newvisionlaw.com.vn" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">hanoi@newvisionlaw.com.vn</a></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif;"> </span></p> <p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 82); line-height: 18px; font-family: Arial;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif;">     </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">Hỗ Trợ 24/7 : </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">Skype : </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">nguyendat235</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> & yahoo :</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> luatsutraloi</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"> </span></p> <p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 82); line-height: 18px; font-family: Arial;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="margin: 0px; padding: 0px;">    Hotline: <strong style="margin: 0px; padding: 0px;">0985 928 544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn </strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Báo cáo tài chính skype

Báo cáo tài chính - 1900.8698

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!