Đăng ký giảm trừ gia cảnh.

 Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2015 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán.

 
- Theo Quyết định Số 1378/QĐ-BTC ngày 13/06/2014 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính: Hướng dẫn trình tự đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng ký người phụ thuộc:


(1.1) Đăng ký NPT lần đầu:
 
 


 Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm:
 
 1: Cá nhân nộp các mẫu sau cho Doanh nghiệp:

- Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. (Trước đây là Mẫu 16/ĐK theo Thông tư 156. Nhưng từ ngày 30/7/2015 đã được thay thế bằng mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 92)

 2: Doanh nghiệp nộp Mẫu 16TH qua mạng cho chi cục thuế:
 
- DN tiếp nhập mẫu 02/ĐK-NPT theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015) và hồ sơ chứng minh của cá nhân, sau đó Nộp mẫu 16TH qua mạng cho cơ quan thuế.

- Đối với Cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán: Khai thông tin chi tiết về người phụ thuộc tại Tờ khai thuế khoán.
 
+ Địa điểm:
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
- Cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý.
 
+ Thời hạn:
- Đối với cá nhân: Chậm nhất là trước thời hạn khai thuế của DN trả thu nhập. 
          DN lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ khai thuế đó.
- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai: Thì nộp cùng với tờ khai tạm nộp thuế quý.
- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán: Là thời hạn nộp Tờ khai thuế khoán.

Lưu ý:
- Nếu cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnhcho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.lý lịch: mẫu số 09-03/PL-TNCN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013) .

 

Một số trường hợp các bạn cần chú ý:


- Nếu người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng NNT thì nộp: Mẫu số 21a/XN-TNCN.
- Nếu người phụ thuộc không sống cùng NNT nhưng NNT phải trực tiếp nuôi dưỡng thì nộp: Mẫu số 21b/XN-TNCN.2. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc kèm theo:a) Đối với con:- Con dưới 18 tuổi cần một trong các giấy tờ sau: bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.

- Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động cần có các giấy tờ sau:

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.

+ Bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.

- Con đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề (kể cả con đang học ở nước ngoài) cần có các giấy tờ sau:

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.

+ Bản sao Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc các giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề.

 Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú thì ngoài Giấy khai sinh cần có bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.b) Đối với vợ hoặc chồng:- Vợ hoặc chồng đã hết tuổi lao động cần một trong các giấy tờ sau: bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.

- Vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.

c) Đối với cha, mẹ, anh chị em ruột:

- Trường hợp đã hết tuổi lao động cần có: bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ liên quan khác để xác định rõ mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế (là cha, mẹ, anh, chị, em ruột).

- Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, cần có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.d) Đối với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột cần có: các giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế (là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột) và bản tự khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng nộp thuế cư trú về trách nhiệm nuôi dưỡng của đối tượng nộp thuế với người phụ thuộc.

Các giấy tờ hợp pháp nêu ở đây là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của đối tượng nộp thuế đối với người phụ thuộc như: bản sao sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), bản sao Giấy khai sinh,... thể hiện được quan hệ này.

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động ngoài các giấy tờ nêu trên thì phải có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.đ) Các giấy tờ trong các hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên, nếu là bản sao thì phải có công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Nếu không có công chứng hoặc chứng thực thì phải xuất trình bản chính cùng với bản sao để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu.e) Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ chứng minh NPT:


 
(2.1) Nộp hồ sơ chứng minh NPT lần đầu
 
+ Hồ sơ:
- Cá nhân lập hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.
 

+ Địa điểm:
- Cá nhân nộp hồ sơ chứng minh NPT tại nơi nộp mẫu Đăng ký NPT.
 
+Thời hạn:
- Cá nhân nộp hồ sơ chứng minh NPT trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký NPT hoặc khai giảm trừ gia cảnh NPT.
 
(2.2) Nộp hồ sơ chứng minh NPT khi có thay đổi NPT:
- Trong thời gian giảm trừ gia cảnh, cá nhân có phát sinh tăng hoặc giảm NPT thì cá nhân thực hiện nộp hồ sơ chứng minh NPT như bước trên.
 
(2.3) Nộp hồ sơ chứng minh NPT khi thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh
- Trong thời gian giảm trừ gia cảnh, cá nhân có thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì cá nhân nộp hồ sơ chứng minh NPT như bước trên.
 
(2.4) Nộp hồ sơ chứng minh NPT khi quyết toán
- Trường hợp cá nhân đăng ký NPT bổ sung khi quyết toán thì cá nhân phải nộp hồ sơ chứng minh NPT như bước 2.1.

Cách thức thực hiện:
 
- Đối với cá nhân làm việc tại DN: Nộp cho DN -> DN nộp mẫu Đăng ký NPT tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế hoặc nộp qua đường bưu điện.
     DN phải lưu hồ sơ chứng minh NPT tại đơn vị và xuất trình khi cơ quan Thuế yêu cầu.
 
- Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, phương pháp khoán: Thì nộp mẫu Đăng ký NPT và hồ sơ chứng minh NPT tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu điện.


 
Thành phần, số lượng hồ sơ:

 
- Mẫu Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh - Mẫu số 16/ĐK-TNCN.
- Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán - Mẫu số 10/KK-TNCN.
- Tờ khai thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán - Mẫu số 10A/KK-TNCN.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

        Quý Khách Liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn:

         Phòng Tư Vấn Thuế - Kế Toán VP Luật Newvision Law

         Địa chỉ:  Ngõ 6 - Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

         Điện thoại: 04.6682.7986 / 6682.8986

         Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn 

         Hỗ Trợ 24/7 : Skype : nguyendat235 & yahoo : luatsutraloi1

       Hotline: 0985 928 544 - 0918.368.772 ( Chuyên viên kế toán)

 

 

 

 

 

 

Hoặc Quý Khách Hàng có thể điền theo From mẫu để nhận được sự tư vấn chi tiết hơn qua :

 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ 24/7 skype

Hỗ Trợ 24/7 - 1900.6110

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính skype

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính - 1900.6110

Hỗ Trợ In Hóa Đơn skype

Hỗ Trợ In Hóa Đơn - 1900.6110

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế skype

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế - 1900.6110

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!